Grandstream HandyTone HT701, HT702 a HT704

Ruční doporučená konfigurace

Zjištění IP adresy

Připojit analogový telefon do portu phone. Zvednout sluchátko a stisknout čtyřikrát * (hvězdička), počkat 3 vteřiny a stisknout ještě jednou * (celkový počet hvězdiček se může lišit podle stavu, v jakém se zařízení nachází - můžete tedy zkusit hvězdičku přidat nebo odebrat - pokud to IP adresu nediktuje)

Zařízení nadiktuje anglicky IP adresu. Ta je většinou ve tvaru 192.168.0.XX, 192.168.1.XX, 192.168.10.XX, 10.0.0.XX kde XX se vždy liší. Tvar může být i jiný, záleží na nastavení sítě/routeru. Pokud neumíte anglicky, můžete zjistit adresu zařízení programem java tunnel. Ten prohledá síť a nalezená zařízení vypíše.

IP adresu zadejte do webového prohlížeče ve tvaru http://192.168.0.XX , kde místo XX bude samozřejmě číslo nadiktované telefonem. "http://" je lepší před IP adresou zadat, protože jinak některé prohlížeče IP adresu považují za řetězec, který chcete vyhledat.

Password: admin

OBNOVENÍ FIRMWARE A NASTAVENÍ ČESKÉHO OZNAMOVACÍHO TONU

Jaký je nejnovější firmware pro Váš typ, najdete zde: http://www.grandstream.com/support/firmware

1) ADVANCED SETTINGS

2) Firmware Server Path:

3) Český oznamovací tón: Dial Tone: f1=425@-5,c=330/330-660/660;

4,5) Uložte kliknutím na Update a Reboot (u některých verzí APPLY a REBOOT)

ve spodní části

objeví se tabulka

Čekejte cca 5 minut. Adaptér se restartuje a začne stahovat nový firmware.

Kontrolky INTERNET a PHONE začnou blikat současně - adaptér nerestartujte a vyčkejte na stažení nového firmwaru.

Bez aktualizace firmware nelze dále nastavovat podle tohoto návodu, nebude fungovat český oznamovací tón.

NASTAVENÍ FXS PORT

Primary SIP Server: sip.odorik.cz popřípadě sip.odorik.cz:6688

Unregister On Reboot: NO

Enable Call Features: NO (bude fungovat tlačítko * pro volání v síti odorik )

Send Anonymous: NO Tohle je velice nesmyslně u některých verzí standardně nastaveno na ano, takže není vidět, kdo volá.

Preferred Vocoder: (in listed order)

choice 1: PCMA
choice 2: PCMA
choice 3: PCMA
choice 4: PCMA
choice 5: PCMA
choice 6: PCMA
choice 7: PCMA
choice 8: PCMA

Stiskněte APPLY

Nat traversal - keep alive

Pokud na vašem Grandstreamu zapnete položku NAT traversal - keep alive (doporučujeme - je to vyznačeno i na obrázku výše) , je dobré ji na stejné lince vypnout u nás na webu. Při krátkém výpadku bude váš telefon nedostupný jen po dobu výpadku a ne déle.

Potíže se SIP ALG

Pokud se zařízení nechce přihlásit nebo se hovory různě záhadně rozpadají nebo občas nespojují, zadejte na obrázku výše místo sip.odorik.cz sip.odorik.cz:6688. Použitím nestandardního portu se můžete vyhnout potížím se SIP ALG. Při potížích můžete též změnit lokální port z 5060 na nějaké jiné náhodné číslo v rozsahu 5000-60000.

Dle potřeby lze upravit

Disable Call-Waiting: Yes No. - pokud zvolíte NO a máte obsazeno, volaný uslyší zvonění a Vy můžete přepínat mezi dvěma hovory. Pokud nastavíte Yes a Vy máte jiný hovor (obsazeno), volanému se vrátí obsazeno. Doporučuji nastavit na YES.

Disable Call-Waiting Tone: Yes No. Chcete-li být krátkým pípnutím upozorněni na druhý hovor, zvolte NO.

nastavení hook flash

Hook flash slouží pro přepojování hovorů. Je krátké zavěšení v rozsahu 80-1200 ms, délka zavěšení se liší podle analogového telefonu, který používáte.

Pokud tlačítko hook flash nebudete používat, abyste minimalizovali pravděpodobnost nechtěného vyvolání, krátkému zavěšení nastavte následující hodnoty:

Enable Hook Flash: Yes

Hook Flash Timing: 200 - 400

On Hook Timing: 400

Při Enable Hook Flash: No nebo jiných nesmyslných hodnotách (aby se hook flash znefunkčnil), jsem pozoroval podivné neočekávané chování, ale je možné, že to již opravili.

Pokud chcete tlačítko hook flash používat, nastavte tyto hodnoty podle hodnot Vašich analogových telefonů tak, abyste minimalizovali nechtěné vyvolání krátkým zavěšením telefonu. Pokud tyto hodnoty neznáte, je třeba to vyzkoušet s konkrétním telefonem. Začněte zeširoka a poté interval zužte.

Local SIP port: Doporučujeme nastavit na jinou hodnotu, než defaultních 5060. Pokud byste totiž měli nebezpečný typ natu, útočník to má jednodušší. Mohl by Vám pak např. volat v noci. Vymyslete si vlastní číslo v rozsahu cca 5000-60000.

Dialplan, který rychleji vytáčí devítimístná čísla a dovolí volání v síti a jiné speciální služby odorik.cz

{ 00x+ | *x+ | **x+ | 1x+ | [2-9]xxxxxxxx | x+ | xx.*x. | ** | **# }

Restart do výrobního nastavení

Pokud se například nelze dostat do webové konfigurace zařízení nebo se zařízení chová nějak nestandardně, můžete jej restartovat do výrobního nastavení. Provede se to nějakým ostrým předmětem (např. kancelářskou sponkou) tak, že se na zadní straně zmáčkne a zhruba 20 vteřin podrží tlačítko nad nápisem „reset“.

Restart do továrního nastavení lze provést i následujícím způsobem bez fyzického zasahování do adaptéru:

Zjistěte si MAC adresu zařízení (kombinace 12 číslic a písmen, obvykle umístěna na spodku zařízení nebo i na krabici). MAC adresu přepište podle následující klíče, kdy číslice ponecháte číslicemi a písmena zaměníte za číslice následujícím způsobem:

0-9: 0-9
A:  22
B:  222
C:  2222
D:  33
E:  333
F:  3333
např. pokud je MAC adresa “000B820032e3”, tak ji zapíšete jako “0002228200323333”.

Dále zvedněte sluchátko připojeného analogového telefonu, vytočte tři hvězdičky, až se ozve hlas, zadejte 99 (pro potvrzení resetu) a dále zadejte MAC adresu přepsanou do číslic. Vyčkejte asi 15 vteřin. Na webu zařízení pak můžete zkontrolovat, že se nastavení přístroje vymazalo a přístroj je v továrním nastavení.

Nezobrazuje se číslo volajícího

Pokud se na připojeném telefonu nezobrazuje číslo volajícího, změňte nastavení Caller ID na jinou hodnotu.

~~DISCUSSION~~

Problém s nastavením?

Nainstalujte si program pro vzdálený přístup na počítač ve stejné síti jako je nastavovaný IP telefon a můžeme Vám pomoci vzdáleně.

 
grandstream_ht701.txt · Last modified: 2023/03/29 10:09 by root